LM.plWiadomościPriorytety i kierunki działania nowego programu ochrony środowiska w powiecie konińskim

Priorytety i kierunki działania nowego programu ochrony środowiska w powiecie konińskim

Materiał promocyjny

Dodano:
Priorytety i kierunki działania nowego programu ochrony środowiska w powiecie konińskim
materiał promocyjny

Aktualny stan środowiska w powiecie konińskim, jego analiza i realne działania w zakresie ekologii. To wszystko znaleźć można w „Programie ochrony środowiska dla powiatu konińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”.

Stanowi on kontynuację podobnego programu, który opracowany był na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024.

- W nowym programie są opracowane zadania do realizacji przez zarząd powiatu konińskiego, jednostki podległe czy gminy – mówi Julia Stasińska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Koninie. - Na przestrzeni ostatnich lat odeszły zadania samorządu powiatu w zakresie gospodarki wodnej. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. Również program „Czyste Powietrze” finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to zadanie, gdzie gminy w ramach zawartego porozumienia z funduszem pomagają mieszkańcom m.in. przy złożeniu wniosku – dodaje.

Program na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 podzielony jest na 10 obszarów przyszłej interwencji. Po pierwsze to ochrona klimatu i jakości powietrza. Jak wynika z raportu wojewódzkiego za rok 2020, obszary przekroczeń zawartości benzo(a)pirenu w powietrzu stwierdzono w gminach: Golina, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Sompolno, Stare Miasto, Ślesin i Wierzbinek. Według GIOŚ, główną przyczyną przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń jest oddziaływanie emisji związanych z ogrzewaniem budynków mieszkalnych.

– Jakość powietrza niestety nie jest zadowalająca – przyznaje Julia Stasińska. - Tutaj przede wszystkim trzeba wymieniać tzw. „kopciuchy” na ekologiczne źródła ogrzewania lub piece nowej generacji. Ponadto ważna jest termomodernizacja budynków. Dofinansowanie dla mieszkańców może spowodować, że ta jakość powietrza będzie się poprawiać – dodaje.

Kolejne obszary zawarte w programie to: zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne, zasoby geologiczne, gleby, gospodarowanie wodami oraz gospodarka wodno-ściekowa. Program określa kwestie związane z suszą, degradacją zasobów wodnych, rekultywacją terenów pokopalnianych, a także możliwością powodzi i złym stanem wód powierzchniowych. Jak czytamy w programie ochrony środowiska, na terenie powiatu konińskiego znajdują się 33 monitorowane jednolite części wód powierzchniowych, w tych 13 jeziornych i 20 rzecznych. Stan ogólny został oceniony przez Inspekcję Ochrony Środowiska w 2019 roku jako zły. Najgorszym potencjałem ekologicznym na terenie powiatu konińskiego charakteryzują się jeziora: Gopło i Suszewskie (5 klasa jakości).

Powiat koniński od 2007 roku prowadzi program usuwania wyrobów zawierających azbest i jest w tym niekwestionowanym liderem w regionie. Przez 15 lat realizacji programu udało się unieszkodliwić ponad 13 000 ton azbestu, co pochłonęło 7 898 000 zł. Z tego 5.298 000 zł to środki własne powiatu konińskiego, a blisko 2 600 000 zł to wsparcie finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

- Program azbestowy jest wpisany do realizacji na kolejne lata – mówi Julia Stasińska. - Widać, że świadomość ekologiczna mieszkańców wzrasta. Na początku programu składanych było 200 wniosków rocznie, a teraz mamy ich ponad 600! - dodaje

Kolejnym obszarem przyszłej interwencji jest gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów.

– Gospodarka odpadami komunalnymi to zadania własne gmin. Reasumując ostatnie lata to jeśli chodzi o segregację odpadów jest zdecydowanie lepiej, ale poziom recyklingu odpadów mógłby być większy – mówi Julia Stasińska. - Cieszy fakt, że wzrasta świadomość wśród młodzieży. Programy edukacyjne realizowane przez szkoły działają na poziomie lokalnym. Coraz więcej gmin pozyskuje też środki na zadania edukacyjne i inwestycje ekologiczne. To idzie w dobrym kierunku – dodaje.

Wśród wskazanych w programie obszarów znalazły się też zasoby przyrodnicze i zagrożenia poważnymi awariami. Wyznaczone w programie cele, kierunki i zadania ekologiczne determinować mają działania samorządu, których celem jest poprawa jakości wszystkich komponentów środowiska na terenie powiatu konińskiego.

Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole